1
بسیاری از اتباع خارجی برای زندگی در کشور دانمارک آزاد هستند. جهت تسلیم این درخواست در سوئد 1000 کرون برای هر شخص بزرگسال و 500 کرون برای هر کودک از شما دریافت میگردد. مهاجرت ترک‌ها به اروپای غربی با مهاجرت ترک‌های قبرس به بریتانیا در دهه ۱۹۲۰ آغاز شد. که با وقوع کریسمس خونین ، ترک‌های قبرس در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ به میزان قابل توجهی به جهت مناقشه قبرس به بریتانیا کوچ کردند.اولین مرحله د