1
کشورهای عضو اتحادیه اروپا کشورهایی پیشرفته با کیفیت بالای زندگی می باشند که تقریبا نصف آن ها برنامه های سرمایه گذاری را به افراد خارجی ارائه می دهند. این ویزا اجازه کار کردن را به متقاضی نمی دهد. در ماه سپتامبر سال گذشته تعداد ۵۵۰۰ نفر و امسال تعداد ۵۹۰۰ نفر در این کلاس ها شرکت کرده اند. ویزا زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت دائم) مرحله دوم از ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گ